Loading...


Skala


Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují způsob prodeje zboží a služeb firmou SKALA CZ s.r.o. dále označované jako prodávající.

2. Závaznost nabídky

Prodávající si vyhrazuje právo změn informací v katalozích nebo webshopu až do okamžiku písemného potvrzení objednávky. Barvy jsou orientační.

3. Objednávka

Podmínkou dodání zboží je písemná objednávka kupujícího a v případě označení logem potvrzení korektury. Za písemnou objednávku se považuje i  objednávka faxem nebo e-mailem. Za závaznou se objednávka považuje po  potvrzení prodávajícím.

4. Cena

Všechny ceny uvedené v katalozích a webshopu jsou bez DPH. Ceny potiskových technologií a dalších služeb jsou uvedeny v ceníku nebo jsou kalkulovány individuálně. Nebylo-li dohodnuto jinak, je minimální hodnota objednávky zboží s potiskem 5000,- Kč (bez potisku pak 2000,-).

5. Dodání

Dodací lhůta zboží je u zakázek bez potisku 2–4 týdny a u zboží s potiskem 3–5 týdnů. Dodací lhůta běží od úhrady zálohy a případně od schválení korektury u zboží s potiskem. U zboží vyráběného na zakázku je dodací lhůta delší. Není-li dohodnuto jinak ceny nezahrnují dopravu zboží a případné dodatečné balení. Z  technologických důvodů si prodávající vyhrazuje možnost dodání rozdílného množství +/-  5%.

6. Platba

Není-li dohodnuto jinak, je úhrada realizována platbou v hotovosti, dobírkou nebo bezhotovostně na základě zálohové faktury.

7. Zrušení objednávky

V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího je kupující povinen uhradit storno poplatek až do výše 100 % kupní ceny podle stavu rozpracovanosti objednávky. Prodávající může odstoupit od potvrzené objednávky v případě prodlení úhrady zálohy nebo jiných závazků. Prodávající také neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky z důvodů vyšší moci nebo v případě, kdy není zboží na trhu dostupné. V tomto případě je prodávající povinen kupujícího neprodleně písemně informovat.

8. Záruka, reklamace

V případě, že zboží vykazuje vady, je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit prodávajícímu. V případě zjevných vad do 7 dnů od převzetí zboží. Záruční doba činí 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení a na případy nevhodného zacházení se zbožím. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradní dodávku nebo vrácení hodnoty vadného zboží.

9. Ochrana informací a duševního vlastnictví

Při objednání potisku zboží potvrzuje kupující, že disponuje právy k použitým podkladům pro potisk. Jakákoli pozdější odpovědnost prodávajícího za případné chybné nebo neoprávněné použití je vyloučena. Prodávající se zavazuje, že materiály a informace získané od kupujícího, použije pouze ve sjednaném rozsahu a účelu.

10. Vlastnictví zboží

Až do úplného zaplacení zůstává zboží majetkem prodávajícího.

11. Jiné podmínky

Výše uvedenými ustanovenímu neupravené podmínky se řídí dohodou obou stran nebo příslušnými právními normami.