Loading...


Skala


Reklamní a dárkové předměty - daně

Řešení v zákoně o daních z příjmů (ZDP)

Podle §25 odst. 1 písm. t) ZDP musí reklamní a propagační předmět splňovat tyto náležitosti:

Poskytnutí takto vymezeného reklamního a propagačního předmětu není darem a výdaje spojené s pořízením reklamního a propagačního předmětu jsou u poskytovatele daňově uznatelným výdajem. Na příjemce reklamního a propagačního předmětu (fyzická osoba) se vztahuje znění §4 odst. 1 písm. z) ZDP. Zde se uvádí, že od daně jsou osvobozeny příjmy plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností jako reklamního předmětu opatřeného obchodním jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož hodnota nepřesahuje 500 Kč.

Řešení v zákoně o dani z přidané hodnoty (ZDPH)

Zákon o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2010 nepoužívá pojem reklamní a propagační předmět, ale používá pojem dárek v rámci ekonomické činnosti. V §13 odst. 8 písm. c) ZDPH se uvádí, že za dodání zboží se nepovažuje poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti. Poskytnutí takto vymezeného dárku není zdanitelným plněním a nepodléhá dani na výstupu. Zákon o DPH s odvoláním na znění §75 odst. 2 umožňuje uplatnit nárok na odpočet daně.